REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MARTIKA.PL/SKLEP

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pani Marta Jaje-Woźniak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Marta Jaje-Woźniak M&R „Martika”, os. Leśna Polana 17, 32-080 Zabierzów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Gminy Zabierzów, NIP: 8171927417, REGON 356893686, nr tel. kontaktowego +48 796 220 344, codziennie od poniedziałku do piątku w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik); e-mail: biuro@martika.pl;

 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.martika.pl/sklep umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;

 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

 5. Produkt lub Produkty – tradycyjne wyroby o najwyższej jakości, wytwarzane wyłącznie z naturalnych składników oraz inne produkty mięsne oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym, sprzedawane na sztuki o przybliżonej wadze wskazanej na Stronie Produktu;

 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu, w szczególności podana jest przybliżona waga 1 sztuki Produktu;

 7. Cena – cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);

 13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);

 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);

 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

 16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.martika.pl/sklep przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

  b. dostęp do Internetu;

  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;

  d. aktywne konto e-mail.

 7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym (tzw. szybki kontakt). Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt.

 8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym oraz udostępnieniu usługi zamieszczenia opinii na Stronie Produktu. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 2. Usługa zamieszczenia opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego opinii o Produkcie na Stronie Produktu wraz z oceną Produktu w pięciogwiazdkowej skali, przy użyciu formularza dostępnego na Stronie Produktu. Opinia pojawia się na Stronie Produktu po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 3. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 4. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

  a. sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,

  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

  d. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@martika.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

 2. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze wskazane w Rozdziale V ust. 2. poniżej.

 2. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik proszony jest o wykonanie następujących czynności:

  1. dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony i kliknięcie przycisku „Kup teraz”, następnie wybór ilości Produktu, a potem kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów kliknięcie w logo Koszyka w prawym górnym rogu Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”,

  3. podanie danych osobowych Zamawiającego niezbędnych do dostarczenia Produktów zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu Zamówienia, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, ewentualnie wpisanie uwag skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;

  4. wybór sposobu płatności spośród dostępnych możliwości, a w celu zakończenia składania Zamówienia, należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 3. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 4. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

  1. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową o temacie „Dziękujemy za Twoje zamówienia” automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

  2. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji” na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

 5. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

 6. Dostawę Produktu uznaje się za zgodną z Zamówieniem, jeżeli rozbieżność pomiędzy wagą sztuki zamawianego Produktu wskazaną na Stronie Produktu, a wagą sztuki Produktu dostarczonego Zamawiającemu wynosi +/-10%.

 7. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres przechowywane przez system informatyczny Sklepu do najdłużej do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V – FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:

  1. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 66 1600 1198 1885 5817 7000 0001 Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,

  2. przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay, także przy użyciu kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

 2. Płatności elektroniczne za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay, realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się do wybranego banku, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności obsługuje spółka Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedziba pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6; 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000412357, NIP: 777-306-15-79, REGON 300878437, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 PLN, opłaconym w całości gotówką. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

 3. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 1 Dzień roboczy od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową informację o jego anulowaniu.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o dokonaniu zapłaty z systemu płatności elektronicznych.

 5. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki wskazane są szczegółowo na Stronie danego Produktu pod linkiem Sprawdź czas i koszty wysyłki.

 6. Zamówienia na kwotę 200 zł i powyżej (do kwoty tej nie wliczany jest koszt dostawy) realizowane są na adres dostawy znajdujący się na terytorium Polski na koszt Sprzedającego.

 7. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

ROZDZIAŁ VI – REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 2. Zamówienia na Produkty złożone do niedzieli do godz. 24:00 nadawane są do wysyłki we wtorki, a Zamówienia na Produkty złożone do wtorku – są nadawane do wysyłki w czwartki.

 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 4. Jeśli jednak w złożonym Zamówieniu znajdą się Produkty których wysyłka nie będzie możliwa, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 5. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.

 6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.

 7. Po odbiorze Produktów od kuriera, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Produkty w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 9. Na każdą sztukę sprzedanego Produktu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wskazał żądanie wystawienia faktury i podał dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura przesyłana jest drogą mailową do Zamawiającego na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę o której mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

 10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.

 11. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

ROZDZIAŁ VII – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Sprzedający informuje, że zgodnie z postanowienia art. 38. pkt. 4) i pkt. 5) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, bądź Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@martika.pl lub pisemnie wysyłając ją na adres: Marta Jaje-Woźniak M&R „Martika”, os. Leśna Polana 17, 32-080 Zabierzów.

 3. Zamawiający proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamującego zgodnie z wynikającymi z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi (wymiana na nowy, obniżenie Ceny Produktu, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.wiih.krakow.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub przesyłając do Sprzedającego opinię do zamieszczenia na Stronie Produktu, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym) – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w pkt. 1. powyżej jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną (zamieszczenie opinii na Stronie Produkt), i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane.

 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego, jak i Zamawiającego będącego Konsumentem.

 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Zabierzów, dnia 18 maja 2020 roku.